Ansvarlige verdikjeder

Alle varer som tilbys av Gruppens selskaper skal være produsert på en ordentlig måte. For oss betyr dette at vi har verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø, og hvor korrupsjon ikke finner sted.

En viktig del av hvordan vi jobber for å sikre ansvarlighet er vårt rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Alle Gruppens selskaper er pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger. Rammeverket er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dalema Gruppen har laget en veileder for hvordan aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres ved innkjøp og i forbindelse med produksjon av egne merkevarer.

Risikominimerende tiltak
Gjennom Dalema Gruppen plasseres tusenvis av varer på markedet årlig, fra rundt 700 leverandører, produsenter og agenter. Det betyr at vi er en del av komplekse verdikjeder.

Dalema har gjennom sitt eierskap i Opal East Trading Co., Ltd. (Opal) innkjøpskontorer i fire forskjellige produksjonsland: Kina, India, Vietnam og Malaysia. Innkjøpskontorene utgjør en viktig del av vårt arbeid med sosialt og miljømessig ansvar i verdikjedene. Tilstedeværelse og lokal forankring gjør det betydelig lettere å besøke fabrikker og støtte leverandørene våre i de utfordringer som måtte oppstå. Som hovedregel skal alle selskaper med planlagt produksjon i disse markedene benytte Opal som partner – vi har stor tro på at dette gir en langt bedre kontroll over pris, kvalitet, produksjonsflyt og ikke minst sosial og miljørisiko.

Dalema Gruppen har også investert i en leverandørstyringsplattform som skal gi fullstendig og risikoklassifisert oversikt over selskapenes verdikjeder. Formålet med dette er å gjøre det enkelt for selskapene å rette innsats der hvor risiko er størst og iverksette tiltak som reflekterer de utfordringene vi faktisk står overfor i hvert enkelt tilfelle. Data henter vi blant annet fra leverandørenes egenbesvarelse av våre spørreskjemaer, rapporter fra revisjoner utført av vårt datterselskap Opal og innsikt fra tredjepartsrevisjoner (f.eks. amfori BSCI, SEDEX). Vår leverandørstyringsplattform er også tilgjengelig for våre leverandører slik at leverandørene selv kan få innsikt og jobbe med forbedringer i sin drift. I første omgang vil alle produksjoner som selskapene selv er ansvarlige for kartlegges.

En del av leverandørstyringen er også Gruppens retningslinjer for vurdering og godkjennelse av leverandører, som rett og slett er utarbeidet for å ha en standard for hvordan Gruppens mange innkjøpere skal utføre slike vurderinger.